Nové pobytové středisko PROUD v Plzeňském kraji, pracoviště Domu dětí a mládeže Horažďovice, je otevřené od roku 2015 a zaměřuje se na environmentální vzdělávání a přeshraniční spolupráci českých a bavorských škol.
Envicentrum stojí na břehu řeky Otavy a je vybaveno dvěma učebnami s odborným vybavením, disponuje i zázemím pro sportovní a outdoorové aktivity. Výuka probíhá také v Přírodovědné stanici s vlastní zahradou a chovy zvířat.
Historická budova mlýna ze 16. stol. prošla zásadní rekonstrukcí díky podpoře z OP Cíl 3 (ČR − Bavorsko). PROUD dnes v sobě spojuje minulost s technologickými novinkami (tepelná čerpadla, do budoucna malá vodní elektrárna). K dispozici je vlastní kuchyně a ubytovací zázemí s kapacitou až 40 lůžek, 1. podlaží je bezbariérové.
Hlavní náplní jsou pobytové kurzy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Nabízíme vzdělávací, dvojjazyčné a seznamovací kurzy. Realizujeme také terénní exkurze a jednodenní výukové programy (MŠ, ZŠ, SŠ), zájmové kroužky, kluby, tábory. Jsme aktivní v praktické ochraně přírody (management krajiny).

cílové skupiny: ZŠ (od 4. tř.), SŠ, rodiny s dětmi, NNO
název: Envicentrum PROUD, Horaďovice
adresa: Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice
telefon: +420 778 559 919
email: envicentrum.ddm@gmail.com
web: www.envicentrum.eu
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: kadochova.ddm@gmail.com, telefon: +420 778 526 093


SouSed
Cena: 2 120 Kč (pětidenní)
Termín: Celoročně
Určeno: 5. – 9. ročník ZŠ a prima – kvarta víceletých gymnázií
Kurz provede žáky městem a jeho okolím, kde se setkají nejen s jeho lidskými obyvateli. Žáci během programu zjistí, že město je zajímavým biotopem a nabízí rozmanitá stanoviště i životní podmínky, a že střípky přírody, které si zaslouží pozornost, můžeme nalézt také uprostřed lidských sídel. Zblízka se seznámí s městskou neživou přírodou a s úlohou, kterou sehrála v minulosti Horažďovic. Řeč bude také o významu parků a zahrad, o synantropních a invazních rostlinách a živočiších a o tom, jak jim v našem sousedství usnadnit či neusnadnit život. Cílem kurzu je naučit žáky všímat si detailů a předvést, že město, třebaže se zdá být královstvím člověka, je jen prostor, který si lidé od přírody dočasně vypůjčili.
Až na půdu
Cena: 2 120 Kč (pětidenní)
Termín: duben – říjen
Určeno: 5. – 9. ročník ZŠ a prima – kvarta víceletých gymnázií
Kurz ukáže žákům cestu potravin od obilky ke chlebu, od vajíčka k řízku, z farmy na náš stůl. Žáci si vlastnoručně vyzkouší několik postupů, které zpracovávají produkty jak rostlinné tak živočišné výroby a setkají se na živo s rostlinami i živočichy, které vídají na svých talířích. Řeč bude o intenzivním i extenzivním zemědělství, krajových odrůdách, tradičních plemenech a lokální produkci. Žáci prozkoumají z blízka zemědělskou krajinu a její nejcennější složku - úrodnou zemědělskou půdu. Cílem kurzu je zprostředkovat žákům zážitky, skrze které si uvědomí hodnotu lidské práce a „surovin“ ze kterých potraviny vznikají, a poznání že i v jednadvacátém století jsme chtě nechtě závislí na zemědělství a jeho vzácném přírodním zdroji: na půdě.
Samá voda
Cena: 2 120 Kč (pětidenní)
Termín: duben – říjen
Určeno: 5. – 9. ročník ZŠ a prima – oktáva víceletých gymnázií a příslušné ročníky SŠ
Monotematický kurz zprostředkuje žákům pohled na základní podmínku života na Zemi optikou několika vědních oborů. Žáci prozkoumají chemické a fyzikální vlastnosti povrchových vod, probádají z blízka a na vlastní kůži říční ekosystém a setkají se s obyvateli stojatých i tekoucích vod. Na toulkách podél Otavy budou pozorovat pozvolné proměny, kterými řeka modeluje okolí, odhalí význam vody pro krajinu i člověka a seznámí se s fenoménem povodní. Cílem kurzu je představit žákům princip vědecké práce, umožnit jim vyzkoušet si samostatně metody různých vědeckých disciplín, podpořit je při interpretaci zjištěných informací a prezentaci vlastních závěrů. Nedostatek vody, stejně jako nedostatek schopnosti samostatně přemýšlet, může být globální katastrofou…
Energie bez hranic
Cena: 2 120 Kč (pětidenní)
Termín: celoročně
Určeno: 8. – 9. ročník ZŠ, tercie – oktáva víceletých gymnázií a příslušné ročníky SŠ
Kurz umožní žákům porovnat tradiční a alternativní přístupy k výrobě, distribuci a spotřebě elektrické energie u nás i ve světě. Žáci po stopách Františka Křižíka odkryjí příběh první horažďovické vodní elektrárny, odhalí, jaké podmínky jsou optimální pro výrobu elektřiny fotovoltaickými panely nebo větrnou turbínou a zjistí, které spotřebiče přestavují největší žrouty elektřiny v domácnosti. Prozkoumají jednu z lokalit vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu a seznámí s problematikou jaderné energetiky. Cílem kurzu je vyvolat diskusi, naučit žáky získávat relevantní informace a podpořit je v kritickém myšlení a formulování vlastních závěrů. Stejně jako se energie vyskytuje v různých formách, tentýž problém lze řešit několika různými způsoby….
Pošumavský engram
Cena: 2 120 Kč (pětidenní)
Termín: duben
Určeno: 8. – 9. ročník ZŠ, tercie – oktáva víceletých gymnázií a příslušné ročníky SŠ
Kurz zavede žáky na cestu podél státní hranice do minulosti Šumavy a Pošumaví. Žáci poznají dnes již jen v náznacích prosvítající tvář krajiny změněnou lidmi dvou národností, a pohnuté okolnosti, za nichž obě musely opustit své domovy. Na výpravě za zaniklými sídly bude také řeč o železné oponě, sukcesi a souvislostech, které vedly ke vzniku unikátního prostoru po obou stranách státní hranice patřícího dnes divoké přírodě Národním parkům Šumava a Bavorský les. Cílem kurzu je prostřednictvím silných místně zakotvených příběhů bourat bariéry na cestě k česko-německému smíření a připomínat události doby nedávno minulé vepsané do vrásčité tváře zdivočelé krajiny. Šumava se vzpamatovala z kalamity lidského utrpení, proč by se tedy nevzpamatovala z kalamity kůrovcové?
Adaptační kurz / seznamovací dvojjazyčný pobyt partnerských škol
Cena: od 740 Kč (dvoudenní)
Termín: duben – říjen
Určeno: 5. – 9. třída ZŠ, prima – oktáva víceletých gymnázií a příslušné ročníky SŠ
Jedná se o didakticky strukturovaný 2 – 5 denní pobyt školní třídy popř. smíšeného (např. česko-německého) dvojjazyčného kolektivu z partnerských škol se sportovními, outdoorovými a zážitkovými prvky. Cílem pobytu je seznámení žáků navzájem, odhalení schopností a dovedností jednotlivých žáků, rozvoj důvěry, spolupráce a stmelení kolektivu zábavnou formou prostřednictvím her a dalších aktivit, které z velké části využívají přírodní prostředí. Cílem smíšených dvojjazyčných programů je navíc také poznávání jazyka a kultury zemí partnerských škol. U seznamovacích dvojjazyčných pobytů probíhá komunikace primárně v cizím jazyce (Aj nebo Nj) a podle potřeby je tlumočena do češtiny. Jednotlivé aktivity probíhají zejména v budově PROUDu, v okolí města Horažďovice a na řece Otavě. Program využívá moderní zázemí a vybavení PROUDu jako jsou lodě, rafty, koloběžky, sportovní a campingové vybavení.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.